Новые компании

Наказ Мінрегіонбуду №393 від 28.09.2009 Про затвердження Кваліфікаційних вимог до відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Наказ №393 від 28.09.2009
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2010 р. за N 135/17430 
Про затвердження Кваліфікаційних вимог до відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.

 На виконання статті 18  Закону  України  "Про  архітектурну діяльність", пункту 4 Порядку проходження професійної атестації   відповідальних   виконавців   окремих   видів   робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №79 від 11.02.2009, наказую:

     1. Затвердити Кваліфікаційні вимоги до відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, що додаються.

     2. Управлінню містобудування та архітектури (Сіленко М.В.):

     подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

     після державної реєстрації довести наказ до відома Національної спілки архітекторів України.

     3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Негоду В.А.

 Міністр          В.Куйбіда

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінрегіонбуду №393 від 28.09.2009

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

5 лютого 2010 р. за №135/17430

 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

до відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

1. Загальні положення
     1.1. Ці Кваліфікаційні вимоги розроблені Національною спілкою архітекторів України  відповідно  до  вимог  Закону  України  "Про архітектурну діяльність", постанови Кабінету Міністрів України №79 від 11.02.2009 "Про  затвердження Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих   видів   робіт,   пов'язаних   із   створенням   об'єктів архітектури" та Положення про Архітектурно-будівельну атестаційну
комісію,  затвердженого наказом Мінрегіонбуду №212 від 27.05.2009, зареєстрованого в Мін'юсті 04.08.2009 за №726/16742.

    1.2. Ці Кваліфікаційні вимоги є обов'язковими для відповідальних виконавців окремих  видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури (далі - виконавець), що мають
намір пройти професійну атестацію з метою отримання кваліфікаційного сертифіката архітектора.

     1.3. Кваліфікаційні вимоги до виконавця ґрунтуються на основі таких головних складових:

вимог до професійної освіти;

вимог до  стажу  роботи  за фахом та здійснення окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;

вимог до післядипломної освіти (стажування, підвищення кваліфікації тощо).

2. Вимоги до професійної підготовки та професійного досвіду

     2.1. Виконавець повинен мати вищу архітектурну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та мати стаж роботи за фахом не менше ніж три роки.

     2.2. Інша особа, яка не має вищої архітектурної освіти, повинна мати стаж роботи у сфері містобудування та архітектури  не менше ніж десять років.

     2.3. Виконавець повинен мати практичний досвід із здійснення окремих видів робіт,  пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, а саме:

     а) безпосередньо виконувати і реалізовувати архітектурні проекти, приймати і розробляти творчі та технічні рішення з архітектури, супроводжувати затверджені проекти у будівництві, що може  бути  відображено  у  копії  трудової  книжки та відповідних рекомендаціях  республіканської  (Автономної Республіки Крим), обласних (міських)  організацій Національної спілки архітекторів України;

     б) здійснювати технічне керівництво проектно-вишукувальними роботами під час проектування об'єкта і авторського нагляду за будівництвом, введення в дію об'єкта архітектури;

     в) готувати данні для укладання договорів із замовниками щодо розробки (передачі)     проектно-кошторисної  документації, обґрунтовувати договірні ціни;

     г) брати участь у підготовці завдань на проектування об'єктів архітектури  та  організації  інженерних  обстежень  для  розробки проектно-кошторисної та іншої технічної документації на реконструкцію та технічне переозброєння діючих підприємств, будівель і споруд;

     ґ) брати участь у складанні  комплексних  програм  проектних, наукових,  пошукових  і  експериментальних  робіт для інноваційних проектів з архітектури і будівництва;

     д) розробляти техніко-економічні обґрунтування,  архітектурні концепції,  містобудівні  обґрунтування, проектні пропозиції з архітектурних об'єктів, що потребують допроектного  аналізу і варіантного проектування;

     е) брати участь в архітектурних конкурсах;

     є) складати  календарний  план  випуску проектно-кошторисної документації;

     ж) розробляти пропозиції  щодо складу розробників  проекту, розподілу між ними  завдань  за  розділами та частинами проекту, обсягів і вартості робіт;

     з) формулювати завдання субпідрядним організаціям і забезпечувати ці організації необхідними вихідними даними щодо доручених робіт;

     и) володіти естетичними, технічними,  економічними та екологічними навиками щодо якості проекту в цілому та здійснення контролю за якісним рівнем проектних, містобудівних і архітектурно-планувальних рішень, за витратами коштів на проектно-пошукові роботи, строками розробки проектно-кошторисної документації;

     і) забезпечувати відповідність розробленої проектно-кошторисної документації      вимогам законодавства, містобудівним умовам і обмеженням, завданню на проектування,
державним стандартам, нормам, правилам і інструкціям;

     ї) здійснювати захист проекту в організаціях архітектурно-будівельного нагляду, радах місцевого самоврядування та органах експертизи і при проведенні громадських слухань;  брати участь в узгодженні проектно-кошторисної документації і організації усунення  виявлених зауважень та недоліків у проектно-кошторисній та іншій технічній документації;

     й) брати участь в підготовці пропозицій замовнику щодо внесення в робочу документацію змін, пов'язаних із введенням нових нормативів, з урахуванням фактичного стану будівництва;

     к) узгоджувати обґрунтовані відхилення від діючих норм, правил і інструкцій з органами  державного нагляду, розробниками нормативів і організаціями, що їх затвердили.

3. Вимоги до знань з професійної підготовки та післядипломної освіти

     3.1. Виконавець повинен володіти знаннями щодо:

     а) технології та методів архітектурно-будівельного проектування, в тому числі основ автоматизації і комп'ютеризації проектування і діловодства;

     б) нормативно-правових актів (законів України, постанов Кабінету Міністрів України,  наказів міністерств, актів інших центральних органів виконавчої влади) у сфері містобудівної та архітектурної діяльності, будівельних норм і правил проектування, будівництва і експлуатації об'єктів;

     в) типологічних, технічних, економічних, екологічних та соціальних вимог до об'єктів, що проектуються;

     г) стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з розроблення і оформлення проектно-кошторисної документації;

     ґ) порядку укладання і виконання договорів на створення проектної продукції та авторського нагляду;

     д) економіки та організації будівництва;

     е) авторського права;

     є) правил професійної етики архітектора.

     3.2. Виконавець наводить дані стосовно післядипломної освіти та участі в:

     а) курсах підвищення кваліфікації;

     б) семінарах, у тому числі проектних;

     в) стажуванні в проектних організаціях, у тому числі іноземних;

     г) майстер-класах як формі стажування у визнаних фахівців та на підприємствах з високим рівнем професійної підготовки;

     ґ) аспірантурі та докторантурі.

 Начальник Управління містобудування та архітектури                        М.В.Сіленко 

Скачать файл 7 KB